برگزار کنندگان

.index

llllll

aa

1010

ورود به سيستم


 


 ارسال مجدد ایمیل تایید؟
 فراموشی رمز ورود
 کاربر جدید ؟ ثبت نام

تا شروع همايش
second
minute
hour
Day

انتخاب زبان

تغيير زمان نهمين کنفرانس برنامه ريزي و مديريت شهري

باتوجه به مصوبه شوراي راهبردي نهمين کنفرانس ملي و بين المللي مديريت و برنامه ريزي شهري توسعه پايدار وشهرهاي آينده مورخ 1398/04/29 در خصوص تغيير زمان کنفرانس، تاکيد برگزار کنندگان و حاميان مبني بر برگزاري هرچه بهتر اين کنفرانس و همچنين هماهنگي صورت گرفت در بخش بين الملل و درخواست سخنرانان خارجي، برگزاري اين کنفرانس به تاريخ 2و3 ارديبهشت ماه 1399موکول گرديد.

PHOTO-2019-06-16-12-04-06_1


تاريخ هاي مهم

3333


  تعداد بازدید - : 6835
©2016 Ferdowsi University of Mashhad.